The Qingjiang biota—A Burgess Shale–type fossil Lagerstätte from the early Cambrian of South China – Science Magazine

Report Dongjing Fu1, Guanghui Tong1, Tao Dai1, Wei Liu1, Yuning Yang2, Yuan Zhang1, Linhao Cui1, Luoyang Li1, Hao Yun1, Yu Wu1, Ao Sun1, Cong Liu1, Wenrui Pei1, Robert R. Gaines3, Xingliang Zhang1,* 1State Key Laboratory of Continental Dynamics, Shaanxi Key Laboratory of Early Life and Environment, Department of Geology, Northwest University, Xi’an 710069, PR China. …

The Qingjiang biota—A Burgess Shale–type fossil Lagerstätte from the early Cambrian of South China – Science Magazine Read More »